بیوگرافی جناب آقای شکرالله پور

به نام خدا 

ایشان در ابتدا آشنایی با تولید و عرضه محصولات ارگانیک نداشتند و تنها اطلاعات ایشان خلاصهمیشد در آگاهی به این موضوع که سموم شیمیایی مورد استفاده در تولیدات کشاورزی در محصولاتباقیمانده و اثرات منفی و مضری برای سلامت انسان و جامعه در پی دارد.آغاز به کار اقای شکرالله پور از سال ۱۳۶۷ و همراه با تشکیل خانواده صورت گرفت و هرسال ۳۰۰۰متر از زمین کشاورزی خود را برای مصرف شخصی بدون استفاده از سموم شیمیایی مورد کشتقرار میداد.این تفکر زمینه مراجعه ایشان به اداره جهاد کشاورزی شهرستان بابل و شرکت در کلاسهای ترویجیمهنسین کشاورزی این شهرستان گردید.بعد از حدود ۲ سال حضور در کلاسهای مختلف ترویجکشاورزی و مطلع شدن از اجرای ازمایشی طرح مدرسه در مزرعه خواهان اجرای این طرح درروستای خود گردید.این طرح به مدت ۴ سال و به مدت ۲ روز در هفته اجرا گردید و طی اجرایازمایشی این طرح به عنوان مددکار ترویجی نمونه شهرستان بابل برگزیده شدند.ایشان با توجه به اطلاعاتی که با حضور در کلاسهای ترویجی در مورد کشت ارگانیک به دست اوردندبا تشویق و راهنمایی های مهندسین محترم از جمله جناب آقای سلیمانی و سرکار خانم اسکوسطح زیر کشت خود را افزایش دادند.پس از حدود ۶ سال و جستجوی فراوان جهت پیدا کردن آزمایشگاه تخصصی موفق به انجام این امرگردید.اما پس از آنالیز برنج در این آزمایشگاه قارچ کش خطرناکی به نام پروپیکونازول به مقدار ناچیزدرمغذ برنج تولیدی یافت گردید.لازم به ذکر است که این قارچکش خطرناک بعد از حدود ۶ سال عدم استفاده از سموم شیمیاییهمچنان در مغذ برنج وجود داشت این در حالی است که کشاورزان هر ساله از این سموم استفادهکرده و برنج های تولیدی خود را وارد بازار میکنند و مورد استفاده مصرف کنندگان قرار میگیرد. در سال ۱۳۸۵ قبل از تاسیس انجمن ارگانیک ایشان در زمینه تولید محصول ارگانیک کشاورز نمونه کشوری و استانی شناخته شده اند و در سال ۱۳۹۰ کشاورز نمونه استانی انتخاب شدند وبرای اولین بار در کشور استاندارد ملی ایران برنج مزرعه شکراله پور را بعنوان محصول سالم تایید نمود.ولی این امر برای مصرف کنندگان کفایت نمیکرد. در سال ۱۳۹۲ عضو انجمن ارگانیک ایران گردیدند با بازرسی و بررسی شرکت بیوسان گواه ،گواهی های در حال گذار و ارگانیک برای ایشان صادر گردید. شکر خدا در سال۱۳۹۴ بیشترین استقبال از سوی مصرف کنندگان را داشتند